Main menu

1 σχόλιο

 1. GE Healthcare
  Ημ/νια : 15/03/2018
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  Αξιότιμοι κύριοι,
  Αναφορικά με την πρόσκλησή σας για Α φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών με ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5382 προκειμένου το Νοσοκομείο να διενεργήσει διαγωνισμό για φορητό υπερηχογράφο συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € για το Β’ Χειρουργικό Τμήμα (Ιατρείο Μαστού), σας παραθέτουμε δια της παρούσης ορισμένες παρατηρήσεις που μοναδικό σκοπό έχουν την διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος, δίδοντας την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό περισσότερων εταιρειών.

  Σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, αποσκοπούμε αποκλειστικά στην διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και στην δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στον διαγωνισμό με ένα σύγχρονο μηχάνημα ικανό να καλύψει πλήρως και επαρκώς τις ανάγκες του τμήματος για το οποίο ζητείται ο εν λόγω υπέρηχος.
  Επιθυμούμε λοιπόν να τονίσουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων φορητών συστημάτων υπερηχογραφίας τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε ευρεία γκάμα της Δημόσιας και Ιδιωτικής εγχώριας αγοράς (συμπεριλαμβανομένων και τμημάτων μαστού). Ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι εφικτή η δυνατότητα συμμετοχής μας στο διαγωνισμό του Νοσοκομείου σας.

  Θέτουμε λοιπόν υπόψη σας τα παρακάτω που μοναδικό σκοπό έχουν την διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς παράλληλα να μειώνεται η ποιότητα του συστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, έτσι ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή.

  Συγκεκριμένα
  Τεχνική προδιαγραφή
  2. Μικρό βάρος (κάτω από 4Kg)

  Το μηχάνημα που προτίθεται να προσφέρει η εταιρεία μας στο διαγωνισμό είναι φορητό τύπου laptop, με εργονομική χειρολαβή, πολύ μικρού όγκου και βάρους της τάξεως των 6 κιλών συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν καθιστά το σύστημα βαρύ και δύσκολα μεταφερόμενο από το προσωπικό του νοσοκομείου (ιατρούς – νοσηλευτές). Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
  2. Μικρό βάρος (της τάξεως των 6Kg)

  Τεχνική προδιαγραφή
  4. Μικρών διαστάσεων (κάτω από 33×33εκη μέγιστη διάσταση)

  Ομοίως ως αναφέρουμε και ανωτέρω, το σύστημα που προτίθεται να προσφέρει η εταιρεία μας στο διαγωνισμό, είναι μικρό όγκου και βάρους και πολύ εύκολο στην μεταφορά του. Ωστόσο η απαίτηση για συγκεκριμένες διαστάσεις αποκλείουν την συμμετοχή από το διαγωνισμό τόσο της εταιρείας μας όσο και πολλών άλλων οίκων οι οποίοι διαθέτουν φορητά συστήματα υπερηχογραφίας τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν σε διαστάσεις τα ζητούμενα μεγέθη της προδιαγραφής. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
  4. Μικρών διαστάσεων (να αναφερθεί προς αξιολόγηση η μέγιστη διάσταση)

  Τεχνική προδιαγραφή
  6. Εύχρηστο στεγανό πληκτρολόγιο QWERTY για προστασία από υγρά και επιφάνεια αφής (touchpad)

  Η απαίτηση της προδιαγραφής περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό διότι τα περισσότερα συστήματα φορητού τύπου των περισσότερων κατασκευαστικών οίκων δεν διαθέτουν επιφάνεια αφής (touchpad). Για την διεύρυνση λοιπόν του ανταγωνισμού και την δυνατότητα συμμετοχής όσο περισσότερων εταιρειών προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής έτσι ώστε η επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει τις δυνατότητες του κάθε προσφερόμενου μηχανήματος:

  6. Εύχρηστο στεγανό πληκτρολόγιο QWERTY για προστασία από υγρά και επιφάνεια αφής (touchpad), εφ΄όσον διατίθεται

  Τεχνική προδιαγραφή
  14. Κεφαλή Α (βασική) :Linear 6-15 ΜΗz που καλύπτει μέχρι 6 εκ βάθος, για μαστό , αγγεία και small parts

  Η εταιρεία μας στο σύστημα που προτίθεται να προσφέρει στο διαγωνισμό διαθέτει κεφαλή Linear υψηλής απεικονιστικής ποιότητας η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται και διαθέτει εύρος συχνοτήτων πολύ κοντά στο ζητούμενο της προδιαγραφής. Η μικρή αυτή διαφορά ως προς το άνω εύρος, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την κλινική αξία του συστήματος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της ηχοβόλου κεφαλής, ούτε επηρεάζει το επίπεδο της κλινικής χρήσης για την οποία προορίζεται. Για την δυνατότητα λοιπόν συμμετοχής της εταιρεία μας στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  14. Κεφαλή Α (βασική) : Linear 6-13 ΜΗz που καλύπτει μέχρι 6 εκ βάθος, για μαστό, αγγεία και small parts

  Τεχνική προδιαγραφή

  16. Να διαθέτει προς επιλογή κεφαλές: phased array, microconvex και διοισοφάγειο.

  Αναφορικά με την απαίτηση της προδιαγραφής για προς επιλογή δυνατότητα του συστήματος να δέχεται διοισοφάγειο κεφαλή και λαμβάνοντας επίσης ως δεδομένο ότι το σύστημα προορίζεται για χρήση σε ιατρείο μαστού, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση για προσφορά προς επιλογή η οποία θα γίνει για πιθανή μελλοντική επιλογή με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο, της διοισοφαγείου ηχοβόλου κεφαλής, διότι αποκλείει από τον διαγωνισμό, χωρίς ουσιαστικό λόγο, πολλούς και καταξιωμένους κατασκευαστικούς οίκους οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογα συστήματα φορητού τύπου σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλα για την χρήση που ζητείται, τα οποία όμως δεν έχουν την δυνατότητα να δέχονται τον συγκεκριμένο τύπο κεφαλής. Θέλουμε εδώ να τονίσουμε λοιπόν ότι οι διοισοφάγειες κεφαλές αφορούν αμιγώς καρδιολογικά συστήματα και η χρήση τους περιορίζεται για την κάλυψη ενός πολύ μικρού ποσοστού καρδιολογικών εξετάσεων από εξειδικευμένους για την χρήση αυτής χειριστών, με αποτέλεσμα η απαίτηση της προδιαγραφής αποκλείει την συμμετοχή στον διαγωνισμό πολλών εταιρειών περιορίζοντας τον ανταγωνισμό, γεγονός που έρχεται και σε αντίθεση με το Δημόσιο Συμφέρον. Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
  16. Να διαθέτει προς επιλογή κεφαλές: phased array, microconvex. Να αναφερθούν όλοι οι τύπου ηχοβόλων κεφαλών που δέχεται το σύστημα

  Τεχνική προδιαγραφή

  17. Μέγιστο βάθος σάρωσης έως 35εκ με την ανάλογη κεφαλή.

  Το σύστημα υπερηχοτομογραφίας που διαθέτει η εταιρεία μας διαθέτει βάθος σάρωσης με πολύ μικρή απόκλιση από το ζητούμενο της προδιαγραφής. Η διαφορά αυτή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την κλινική αξία και διακριτικότητα του συστήματος. Αντιθέτως ένα βάθος σάρωσης της τάξεως των 33 cm που διατίθεται από την εταιρεία μας καθώς και από τους περισσότερους κατασκευαστικούς οίκους είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος. Εξάλλου θέλουμε να επισημάνουμε ότι από τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Νοσοκομείο σας για την συγκεκριμένη προμήθεια απαιτεί από τις ζητούμενες κεφαλές να καλύπτουν έως 30 εκ. βάθος και συνεπώς το μέγεθος των 35 εκ περιορίζει τον ανταγωνισμό χωρίς ουσιαστικό λόγο. Για τη δυνατότητα λοιπόν συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με ένα αξιόλογο και σύγχρονο μηχάνημα υψηλής διακριτικής ικανότητας, καθώς επίσης και για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  17. Μέγιστο βάθος σάρωσης έως 33εκ με την ανάλογη κεφαλή.