Main menu

1 σχόλιο

 1. Αξιότιμοι κύριοι,
  Η εταιρεία μας, Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., παρέλαβε και μελέτησε ενδελεχώς τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών όπως αυτές αποτυπώθηκαν στη πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση του διαγωνισμού « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)» καθόσον ενδιαφέρεται πραγματικά να συμμετάσχει στον εν λόγω Διαγωνισμό.
  Ο σκοπός της διαβούλευσης (σύμφωνα και με το ΠΔ118 αρθρ 3 παρ. 2) είναι να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που θα ορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα και την ορολογία. Τα ελάχιστα αυτά αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα, πρέπει εμπράκτως να αποδεικνύονται από κλινικές μελέτες.
  Πιο συγκεκριμένα στον Α/Α 31 ζητείται :
  « Βιολογικός Δείκτης για κλίβανο sterrad» με αναλυτικές προδιαγραφές.
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σύστημα βιολογικού ελέγχου που χρησιμοποιείται στην κεντρική αποστείρωση , παίζει σημαντικό ρόλο για τον έλεγχο του φορτίου. Η διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπα, ορίζει ότι, κάθε φορτίο πρέπει να ελεγχθεί και να παραμείνει στο τμήμα αποστείρωσης μέχρι να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα του βιολογικού δείκτη και κατόπιν να δοθεί για χρήση.
  Με τη χρησιμοποίηση των εν λόγω βιολογικών δεικτών παρατηρήσαμε ότι έχοντας τα αποτελέσματα σε 70 ώρες!!!!!, δεν μπορεί το τμήμα κεντρικής αποστείρωσης να διασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν που δίνεται στο χειρουργείο και στα τμήματα άμεσα, είναι αποστειρωμένο ή μη. Πολλές φορές το κλιβανισμένο πακέτο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αποστείρωσης στέλνεται άμεσα στο χειρουργείο για να χρησιμοποιηθεί σε επόμενο περιστατικό – λόγω έλλειψης σετ, δίχως ο βιολογικός δείκτης να έχει δώσει το τελικό αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό).
  Με την ευκαιρία της πρόσφατης εισαγωγής στην Ελληνική αγορά του νέου εξελιγμένου βιολογικού δείκτη ο οποίος έχει την δυνατότητα να δίνει ασφαλή και πιστοποιημένα αποτελέσματα αποστείρωσης με Η2Ο2 σε είκοσι τέσσερα λεπτά (24min), προτείνουμε οι τεχνικές προδιαγραφές να τροποποιηθούν προκειμένου να επωφεληθεί το τμήμα της κεντρικής αποστείρωσης από τις δυνατότητες χρήσης του παραπάνω υλικού και να λειτουργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και το προσωπικό του νοσοκομείου σας.
  Τέλος η άμεση αποδέσμευση πακέτων θα μας βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων μιας και οι ανάγκες για περισσότερα σετ μειώνονται .
  Η προτεινόμενη από την εταιρεία μας προδιαγραφή είναι η εξής :
  Βιολογικός δείκτης ταχείας ερμηνείας, με αποτέλεσμα επώασης σε είκοσι τέσσερα λεπτά (24min) , κατάλληλος για κύκλους με ατμοποιημένο Υπεροξείδιο του Υδρογόνου. Να διαθέτει πιστοποίηση συμβατότητα με κλιβάνους STERRAD. O επωαστήρας να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης, να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος. Επιπλέον να διαθέτει σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης καθώς και δυνατότητα ελέγχου ολοκλήρωσης επώασης μέσω Smartphone ή PC.
  Κατόπιν πάντων των ανωτέρω, προτείνουμε να βελτιωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρουμε/προτείνουμε ή άλλως τροποποιηθούν σύμφωνα με την κρίση σας. Ακολούθως, να διεξάγετε έρευνα αγοράς ώστε να εκτιμήσετε την απαιτούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη, προκειμένου να διαφυλάξετε τα συμφέροντα του Νοσηλευτικού σας Ιδρύματος και να δημιουργήσετε αντικειμενικές συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στον επικείμενο διαγωνισμό « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)»)» με σκοπό την επιλογή των τεχνικά αρτιότερων αλλά και συμφερότερων οικονομικά υλικών προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος των πολιτών/ασθενών.
  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/επεξήγηση.
  Με εκτίμηση
  Για την εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς Α.Ε.