ΝΟΜΟΙ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

ΑΡΘΡΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

 ΦΕΚ

Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών

Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

                                                   

 ΦΕΚ Β 662/2017

 

Ν2071/1992

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΑ 47,94,100 ΦΕΚ Α 123/1992

 

Ν2519/1997

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 ΑΡΘΡΟ  1  ΦΕΚ Α 165/1997

 

Ν.2619/1998

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ.

ΑΡΘΡΟ  1  ΦΕΚ Α 132/1998

 

Ν2716/1999 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3

ΑΡΘΡΟ 1

ΦΕΚ Α 96/1999

 

Π.Δ.216/2001

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  ΦΕΚ Α 167/2001

 

Ν.3418/2005

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

 ΑΡΘΡΑ 8,15  ΦΕΚ Α 287/2005

 

 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 ΑΡΘΡΟ 21  ΠΑΡ.3  ΦΕΚ Α 120/2008

 

N. 4213/2013

Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΦΕΚ Α 261/2013

 

Ν.4368/2016

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 59  ΠΑΡ.1

ΑΡΘΡΟ 60

ΦΕΚ Α 21/2016