ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

υπηρεσία

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε πέντε (5) Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

 Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:

 

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα, τις Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες και Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (7) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες και Μονάδες του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (5) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Χειρουργικού Τομέα και Χειρουργείων

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα.

5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διατομεακός διαρθρώνεται σε (4) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα ΜΕΘ , ΤΕΠ , Φαρμακείο , Εξωτερικά Ιατρεία