ΓενικΗ περιγραφΗ

Το Βιοχημικό Τμήμα αποτελεί Τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εξυπηρετώντας τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και τους ασθενείς από τα επείγοντα (εφημερία). Επίσης καθημερινά πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό εξετάσεων σε άτομα που προσέρχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Στα πλαίσια της καθημερινής του εργασίας, το Βιοχημικό Τμήμα διεκπεραιώνει 4.000 περίπου προσδιορισμούς εξετάσεων ρουτίνας (γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη κ.λ.π) και ειδικών εξετάσεων.

Πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο μας διενεργούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

  •      ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Κρεατινίνη κινάση και ισοένζυμα (CK, CK-MB), γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH), οξαλοξική τρανσαμινάση, Τροπονίνη Ι, ΒΝΡ
  •      ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ολική χοληστερόλη, HDL και LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, απολιποπρωτεϊνες ApoA1, ApoB, Lp(α).
  •    ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Χολερυθρίνη ολική και άμεσος, οξαλοξική και πυροσταφυλική τρανσαμινάση, γαλακτική δεϋδρογενάση, γ-γλουταμύλ-τρανσφεράση, αμυλάση, λιπάση, αλκαλική φωσφατάση και αμμωνία.
  •     ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ολικά λευκώματα, λευκωματίνες, σφαιρίνες, ουρία και κρεατινίνη ορού και ούρων, κάθαρση κρεατινίνης, ουρικό οξύ, ιόντα (νάτριο, κάλιο, χλώριο, ασβέστιο, φωσφόρος, μαγνήσιο) ορού και ούρων.
  •      ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: γλυκόζη, καμπύλη σακχάρου και φρουκτοζαμίνη.
  •     ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: σίδηρος, τρανσφερίνη, σερουλοπλασμίνη, ψευδο-χοληνεστεράση, γαλακτικό οξύ, μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης, αλδολάση, γλυκόζο-6- φωσφορική δεϋδρογενάση (G-6-PDΗ), ηλεκροφόρηση λευκωμάτων, MAYER κοπράνων.
  •      ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Σαλικυλικά, παρακεταμόλη, διγοξίνη, λίθιο, φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, βαλπροϊκό οξύ, βανκομυκίνη και καρβαμαζεπίνη.
  •      ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: CEA, AFP, Ca 19-9, Ca 125, Ca 15-3 και β2-μικροσφαιρίνη.
  •      ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΗΨΗΣ: προκαλσιτονίνη, ιντερλευκίνη-6 και πρωτεΐνη S100.

Όλο το φάσμα των εξετάσεων καλύπτεται με τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αναλυτές, συνδεδεμένους με κεντρικό σύστημα πληροφορικής (LIS), το οποίο διαχειρίζεται τη ροή των αποτελεσμάτων, κάτω από συνεχή επιστημονικό έλεγχο.

 

Το Βιοχημικό Εργαστήριο έχει τον κάτωθι εξοπλισμό:

  • 2 Αυτόματους Βιοχημικούς Αναλυτές
  • 3 Ανοσολογικούς Αναλυτές
  • Σύστημα Ηλεκροφορήσεων
  • Φωτόμετρο
  • 3 Φυγοκέντρους

ΠροσωπικΟ

Όλο το επιστημονικό προσωπικό είναι μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ- ΚΒ) και παρακολουθούν τα σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τα Πανελλήνια Συνέδρια που διοργανώνονται απ’ αυτήν καθώς και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις. Ως μέλη της ΕΕΚΧ –ΚΒ είναι και μέλη της IFCC (International Federation of Clinical Chemistry). Επίσης είναι μέλη του Ελληνικού Μητρώου Κλινικών Χημικών και του Ευρωπαϊκού (European Clinical Chemists).

ΔρΑσεις – εκπαιδευτικΟ– ερευνητικΟ Εργο

   Το Εργαστήριο συμμετέχει σε Εξωτερικά Διεργαστηριακά Προγράμματα Ελέγχου Ποιότητας (στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό) για την πλειονότητα των εξετάσεων που διενεργούνται (ΕΣΕΑΠ και Bio-Rad Laboratories EQAS). Καθημερινά πραγματοποιείται και αξιολογείται εκτενής εσωτερικός έλεγχος ποιότητας για όλες τις εξετάσεις. Ακόμα το τμήμα λαμβάνει μέρος ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διενεργούνται στο νοσοκομείο. Όλο το επιστημονικό προσωπικό εκπαιδεύει ιατρούς που ακολουθούν την ειδικότητα της βιοπαθολογίας. Παραμένουν στο εργαστήριο μας για 1 χρόνο και κατά το διάστημα αυτό εκπαιδεύονται και θεωρητικά και πρακτικά σε όλες τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο μας, τόσο κατά τη διάρκεια της ημερήσιας ρουτίνας όσο και κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Στο εργαστήριο μας επίσης εκπαιδεύεται μεγάλος αριθμός φοιτητών ΙΕΚ και ΤΕΙ της ειδικότητας ιατρικών εργαστηρίων. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται λεπτομερώς τόσο στην προαναλυτική όσο και στην αναλυτική φάση όλων των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο. Τέλος, στο Βιοχημικό Εργαστήριο έρχονται να απασχοληθούν εθελοντικά Χημικοί – Βιολόγοι – Βιοχημικοί Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων για να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στο μάθημα της Κλινικής Χημείας, για επαγγελματική ενημέρωση ή για την απόκτηση συστάσεων προϋπηρεσίας. Επιπλέον, το επιστημονικό προσωπικό συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και πρωτόκολλα που διενεργούνται με τη συνεργασία των κλινικών του Νοσοκομείου. Τα μέλη του εργαστηρίου παρακολουθούν διεθνή και ελληνικά συνέδρια αλλά και σεμινάρια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση τους.