Το Τμήμα Γραμματείας:

  1. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
  2. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
  3. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
  4. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής
  5. Φροντίζει για κάθε σχετικό με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.