Η Μονάδα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής λειτουργεί στα πλαίσια του Α Χειρουργικού Τμήματος.