Προϊστάμενος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με στόχο την ενασχόληση με τα νομικά προβλήματα και υποθέσεις που ανακύπτουν από την λειτουργία του Νοσοκομείου.